ASUS U41JF Intel(R) WiFi Wireless LAN driver download miễn phí (ver. 13.­3.­0.­24)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASUS U41JF Intel(R) WiFi Wireless LAN driver cho Notebooks.

Intel(R) WiFi Wireless LAN (ver. 13.­3.­0.­24) ZIP phát hành 2010.10.29.

File được download 659 lần và được xem 16876 lần.

Loại Notebooks
Hãng ASUS
Thiết bị U41JF
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 13.­3.­0.­24
Kích thước file 48.65 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2010.10.29
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASUS U41JF Intel(R) WiFi Wireless LAN driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel(R) WiFi Wireless LAN Driver for ASUS U41JF Wireless Lan Driver and Application (Please first install the Wireless Console Utility before this driver installation) 1.­ Please refer to below FAQ to check your Wireless's PID code: http:/­/­support.­asus.­com/­faq/­asus-faq.­aspx?­type=7&­no=1548222A-AA97-0DD4-7E09-C7785177ACC0&­SLanguage=en-us 2.­ This WLAN driver is for below PID code: PCIVEN_­8086&­DEV_­0083

Driver Notebooks ASUS U41JF phổ biến:

Driver ASUS Notebooks phổ biến: